Podmínky soutěže

Pravidla soutěže na sociálních sítích Městského divadla Žatec nebo Žatecké Dočesné

Soutěž organizuje společnost Městské divadlo Žatec, příspěvková organizace, se sídlem: Dvořákova 27, Žatec 438 01, IČ: 70201111, e-mail: ondrej@divadlozatec.cz, tel.: 415 710 519 (dále jen „pořadatel“).

Místo průběhu soutěže

Soutěž probíhá na území České republiky prostřednictvím sociálních sítí Facebook nebo Instagram od společnosti Meta.

Trvání soutěže

Bude uvedeno v textu soutěže.

Podmínky účasti v soutěži

Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let, která je uživatelem sociální sítě Meta, má po celou dobu soutěže aktivní svůj Facebook/Instagram (dle platformy soutěže) profil, a splní stanovená pravidla soutěže. Soutěžící využívající k soutěží svůj Facebook/Instagram účet musí splňovat veškerá pravidla použití sítě Facebook/Instagram uvedená na Facebook nebo Instagram.

Pravidla soutěže

Soutěž probíhá v komentářích pod soutěžním příspěvkem, případně stories přičemž každý soutěžící může soutěžit u každé jednotlivé soutěže pouze jednou. Pořadatel zveřejní na stránce Městského divadla Žatec nebo Žatecká Dočesná Facebook a Instagram soutěžní příspěvek s pravidly, jak soutěžit, včetně informací o vyhlášení výsledků. Výherci soutěží jsou vybíráni náhodným výběrem. Soutěž také může být přidání fotografie s označením divadla.

Oslovení výherce

Výherce bude o výhře informován v soutěžním příspěvku a bude mu zaslán elektronický poukaz. Poukaz není nutné tisknout! Výhru si soutěžící bude moci převzít v pokladně městského divadla nebo letního kina v den představení.

Výhra

Informace o výhře bude zveřejněna v soutěžním příspěvku. Pořadatel si vyhrazuje právo výhru změnit.

Autorské dílo

Dojde-li vytvořením fotografie, obrázku, koláže či objektu (dále jen „dílo") soutěžícím k vytvoření autorského díla ve smyslu autorského zákona, poskytuje soutěžící v momentu odeslání fotografie e-mailem, Messengerem, Directem nebo postem na toto dílo pořadateli soutěže oprávnění k výkonu práva takové autorské dílo užít (dále jen „licence"). Licence se poskytuje bezúplatně, jako nevýhradní a k jakémukoliv způsobu užiti odpovědí pořadatelem soutěže, v neomezeném územním a množstevním rozsahu a na dobu trvání majetkových práv k soutěžnímu dílu. Pořadatel soutěže není povinen licenci využít. Pořadatel soutěže může oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě (podlicence). Licence se uděluje zejména na dílo pro účely této soutěže zejména k jejímu vyhodnocení a dále pro reklamní a obchodní účely pořadatele a jeho výrobků. Soutěžící má plnou odpovědnost vůči třetím osobám v souvislosti s poskytnutím soutěžních příspěvků a udělením licence, včetně nároků třetích osob uplatňovaných ve spojení s ustanoveními platných právních předpisů upravujících a definujících autorské právo, ochranu osobních údajů, právo na ochranu osobností, jakož i dalších právních předpisu. Každý́ soutěžící svojí účastí zejména potvrzuje, že upravené dílo, případně dílo do soutěže zaslané (dále jen „soutěžní příspěvky") jsou jeho původním výtvorem čí si na vlastní odpovědnost a náklady vypořádal práva autora vložené fotografie v rozsahu pravidel této soutěže, tj. nejedná se o zneužití jakýchkoli autorských děl. Stejně tak se soutěžící zavazuje, že užitím soutěžních příspěvků dle soutěžních pravidel nebudou dotčena jakákoli práva třetích osob, tj. např. práva osob zobrazených (zachycených popisem čí uvedením jiných prvků patřících pod ochranu osobností podle občanského zákoníku jako např. jméno, příjmení apod.) na vloženém díle (tj. práva osobnostní), práva majitelů věcí či ochranných známek zobrazených v soutěžním příspěvku, atd. Veškeré nutné souhlasy související se zasláním soutěžních děl do soutěže si musí soutěžící vypořádat na vlastní náklady a vlastní odpovědnost před odesláním soutěžního díla do této soutěže. V případě, že vyjde najevo, že soutěžící svým konáním porušil práva třetí osoby, zejména autorská či osobnostní práva, je za takovéto porušení plně odpovědný. Soutěžící je povinen pořadatelovi případně pořadateli uhradit jakoukoli škodu v případě porušení podmínek v těchto pravidlech stanovených (zejména licenčních) a zároveň mu zaniká právo na příslušné výhry. Udělení výhry může být pořadatelem podmíněno uzavřením samostatné licenční smlouvy v listinné podobě ve smyslu výše uvedeného. Vzhledem k volnému přístupu k vloženým soutěžním příspěvkům na internetu neodpovídá pořadatel za jejich případné stažení či užití třetími osobami.

Zpracovávané osobní údaje

Účastník soutěže dává svojí účastí v soutěži souhlas pořadateli Soutěže společnosti divadlo Žatec souhlas se zpracováním jeho osobních údajů pro účely organizace soutěže a v rozsahu nutném k tomuto účelu, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění. Údaje nebudou poskytnuty třetím stranám.

Další důležité podmínky soutěže

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla nebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na sociálních sítích pořadatele.

Soutěžící registrací do Soutěže souhlasí s pravidly a podmínkami soutěže v plném rozsahu.

Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích či vstupenkami na jiné představení. Případné námitky s průběhem soutěže lze pořadatelovi zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech do 10 pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz.

Soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální sítí Meta. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace pořadatelovi soutěže, a nikoliv elektronické sociální sítí Meta.

V Žatci dne 1. 3. 2023.