Návštěvní řád LK

Návštěvní řád Letního kina v Žatci ke stažení ZDE.

1. Provozovatelem Letního kina (dále jen LK) je Město Žatec. Prostory areálu slouží především k produkci filmových představení, koncertů a dalších kulturních a společenských akcí. Prostory lze také využít k pronájmu pro organizace a jednotlivce za účelem pořádání společenských akcí.
Maximální kapacita hlediště je 3.000 osob, z toho na sezení je 1.400 míst, Kapacita může být z bezpečnostních a technických důvodů snižována obsluhujícím personálem.

2. Zakoupením vstupenky a následným vstupem do objektu, návštěvník vyjadřuje souhlas, že se seznámil s Návštěvním řádem a zavazuje se k jeho dodržování.

3. Každý návštěvník souhlasí bez dalšího upozornění s bezúplatným využitím svého obrazu nebo podobizny, jako součásti obrazového záznamu, přenosu či reprodukce z představení, ke komerčním nebo propagačním účelům.

4. Jakékoliv porušení Návštěvního řádu může být důvodem k vykázání návštěvníka z areálu LK bez nároku na vrácení vstupného. Toto se vztahuje i na návštěvníka doprovázející svěřenou osobu (držitele ZTP, ZTP/P, dítě) která pravidla poruší.

5. Antisociální, urážlivé nebo rušivé chování v celém prostoru areálu může mít za následek okamžité vykázání návštěvníka nebo celé skupiny bez nároků na náhradu vstupného. 

6. Návštěvník je povinen zachovávat čistotu a pořádek a pro návštěvu představení zvolit společensky vhodné, čisté a obecně přijatelné oblečení. Dále musí respektovat dobré mravy, pravidla zdvořilosti a slušného chování. Je povinen se chovat tak, aby nedocházelo k poškozování majetku, a aby svým jednáním nerušil představení či neobtěžoval jiné návštěvníky. V pochybných případech musí návštěvník předpokládat, že je jeho chování pro ostatní diváky rušivé. Personál má právo vykázat návštěvníka, který ruší ostatní diváky z prostoru areálu, a to bez nároku na navrácení vstupného. V případě neuposlechnutí výzvy k opuštění areálu bude přivolána hlídka MěP Žatec.

7. Vstup návštěvníků mimo vyhrazené veřejné prostory je přísně zakázán. Návštěvníci se mohou pohybovat pouze v prostorách jim určených a není jim dovoleno vstupovat do prostorů vyhrazených personálu, obsluze, účinkujícím apod. Výjimkou jsou předem domluvené a personálem LK přímo řízené ev. prohlídky za doprovodu určeného a odpovědného pracovníka LK.

8. Návštěvník plně odpovídá též za dodržování Návštěvního řádu svěřené osoby, kterou doprovází. Je jeho povinností včas a vhodnou formou poučit doprovázenou či svěřenou osobu o všech důležitých pravidlech návštěvy LK a dbát na jejich dodržování.

9. Provozovatel a personál LK nezodpovídá za škodu na zdraví návštěvníka či na věcech návštěvníkem vnesených do prostor areálu, pokud nebude škoda přímo zaviněna ze strany obsluhy, nebo provozem zařízení a dále pokud budou způsobeny nezodpovědným přístupem jiných osob.
Způsobí-li návštěvník nebo jím doprovázené osoba nedodržením Návštěvního řádu škodu sobě, jiným návštěvníkům či na majetku provozovatele, odpovídá za ní sám a v plné výši.

10. Náhrada veškerých škod způsobených návštěvníkem bude vymáhána podle příslušných platných právních předpisů ČR. Návštěvník je povinen uhradit veškeré škody, které byly způsobeny jeho vinou nebo vinou doprovázené osoby.

11. V případě evakuace v areálu LK je každá osoba pobývající v té chvíli v prostorách LK povinna dodržovat evakuační plán a řídit se pokyny pověřených osob řídících evakuaci.

12. Každý, kdo v prostorách nebo zařízeních LK zjistí závadu ohrožující bezpečnost osob nebo závadu, která ohrožuje zdraví, nebo majetek, má povinnost takovouto závadu ihned nahlásit personálu LK. Tato povinnost platí i v případě zranění jakékoliv osoby.

13. Do areálu LK a do vyhrazených prostor může divák vstoupit jen s platnou vstupenkou na představení uvedené na vstupence. V případě vstupenek zarezervovaných přes internet je návštěvník povinen vyzvednout vstupenku v pokladně LK nejpozději 30 minut před začátkem představení. Po skončení představení je návštěvník povinen bez zbytečných odkladů opustit areál LK.

Na požádání personálu je povinen prokázat se platnou vstupenkou, kontrolním ústřižkem nebo jiným odpovídajícím „dokladem o zaplacení vstupného“ určeným provozovatelem. Pokud se takto neprokáže, bude požádán o opuštění prostor, případně vyveden. Vstupenka platí výhradně na uvedený den, hodinu, a případně s určením řady a číslovaného sedadla v hledišti LK. Vstupenka je platná pouze nepozměněná, nepoškozená, kompletní, (tzn. s kontrolním ústřižkem) a opravňuje návštěvníka pouze k jednomu vstupu. Padělání vstupenky je trestné. Každý divák bez rozdílu věku musí mít samostatnou vstupenku, toto neplatí pro předem objednané kolektivní návštěvy. Za ztracené vstupenky se neposkytuje náhrada. Jakýkoliv cizí zásah na vstupence, ji činní neplatnou a jejímu majiteli nebude umožněn vstup do areálu.

14. Návštěvník je povinen v hledišti obsadit místo, které je uvedeno na vstupence. V případě, že místo nelze z nějakého důvodu obsadit, upozorní návštěvník na tuto skutečnost personál a bude se dále řídit jeho pokyny. Z bezpečnostních důvodů je přísně zakázáno se během představení zdržovat v prostorách areálu jinde než na určeném sedadle.

16. Návštěvník je povinen dostavit se na představení včas tak, aby si stihl zakoupit vstupenky ještě před představením. Měl by zvážit popularitu daného představení a riziko skutečnosti, že při příchodu těsně před začátkem představení nemusí být včas u pokladny a u vstupu odbaven.

Z důvodu velké návštěvnosti může být začátek představení oddálen max. o 15 minut. Návštěvník, který v případě fronty nestihne začátek představení, nemá nárok na slevu nebo vrácení vstupného. Personál je oprávněn nevpustit návštěvníka s platnou vstupenkou do hlediště po zahájení představení.

16. V případě pozdního příchodu může personál návštěvníka usadit na náhradní místo, aby nebyli ostatní návštěvníci rušeni. V takovémto případě také nemá opožděný návštěvník nárok na slevu nebo vrácení vstupného.

17. Návštěvníci jsou povinni mít po vstupu do areálu a po celou dobu představení vypnuté mobilní telefony a další elektronická zařízení. Je přísně zakázáno pořizovat během představení jakékoliv zvukové, fotografické, nebo video záznamy.

18. Do areálu LK je zakázáno vnášet nebezpečné předměty a zbraně. Personál je oprávněn nevpustit návštěvníka, který vnáší nevhodné věci. Obsluha není povinná hlídat věci odložené z důvodu vpuštění do areálu a za jejich případnou ztrátu nenese odpovědnost.

19. Povinností diváka je odevzdat personálu předměty nalezené v areálu LK. Tyto předměty budou předány do ztrát a nálezů v Městském divadle Žatec.

20. Návštěvník je povinen mít jakékoliv věci vnesené do sálu neustále pod dozorem, a to i během představení a chránit je před odcizením, ztrátou či poškozením.

21. V prostorách areálu LK lze konzumovat občerstvení a alkoholické nápoje pouze nabízené provozovnou občerstvení. Ve všech prostorách areálu je přísně zakázáno konzumovat nebo kouřit návykové a psychotropní látky. Konzumace či vnášení potravin a nápojů zakoupených mimo provozovnu občerstvení je ve všech prostorách areálu zakázána. Neuposlechnutí je v tomto případě vážným porušením návštěvního řádu. Personál má právo nevpustit nebo vykázat z areálu návštěvníky vnášející či konzumující výše uvedené, a to bez nároku na vrácení vstupného.

22. Návštěva dětí ve věku od 3 do 12 let je povolena pouze v doprovodu osoby starší 18 let.

23. Všechna představení jsou v programu opatřena informací o vhodnosti obsahu pro děti a mladistvé. Tato vhodnost musí být respektována, a za její dodržování zodpovídá doprovodná osoba (rodič, zákonný zástupce). V případě věkového omezení představení, musí být návštěvník připraven prokázat se platným dokladem, ze kterého bude patrný jeho věk. V opačném případě nebude na představení vpuštěn. Pokud divák nesplňuje podmínky přístupnosti představení, nebo není schopný se platným dokladem prokázat, nebude na představení vpuštěn.

24. Kromě představení určených pro děti mohou projekce obsahovat vážné, neslušné, urážející, násilné či jinak problematické scény. Projekce mohou být též v některých úsecích velmi hlasité. Intenzivní obrazové nebo zvukové pasáže mohou přicházet nečekaně a zprudka. Každý návštěvník je povinen sám dopředu zvážit, zda jemu či jím doprovázené osobě nemůže návštěva vybraného představení přivodit újmu. V případě jakýchkoli pochybností je povinen se návštěvě představení vyhnout. Návštěva nevhodně vybraného představení nebo špatná snášenlivost projekce tedy není důvodem k vrácení vstupného.

25. Návštěvník má povinnost v celém areálu dodržovat platná aktuální vládní a epidemiologická opatření.

26. Změna programu je vyhrazena.

Provozní doba pokladny je vždy 1 hodinu před každým představením.

Platnost Návštěvního řádu: od 01. 05. 2021